Όροι χρήσης

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ομόρρυθμη εταιρεία “ΤΑΡΑΝΤΙΝΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και με την επιφύλαξη των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων, παραχωρεί σε κάθε χρήστη ένα μη αποκλειστικό, ατομικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της ιστοσελίδας www.tarantino.gr και των περιεχομένων στοιχείων της, τα οποία αποτελούν αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο περιουσιακό και πνευματικό δικαίωμά της. Η παραχώρηση του δικαιώματος πρόσβασης στα στοιχεία της ιστοσελίδας της εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος επί της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, ή έστω απόπειρα αυτής, από οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και η αναπαραγωγή ή η παρουσίαση δημοσίως ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση της ιστοσελίδας και των στοιχείων αυτής, ενδεικτικά αναφερομένων των σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, φωτογραφιών, υποσυστημάτων, δημοσιεύσεων, ονομασίες προϊόντων κ.ά. για οποιοδήποτε ιδιωτικό, δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη σχετική έγκριση της εταιρείας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις.

 


 

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να καταργεί, να ανακαλεί ή να συμπληρώνει τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας www.tarantino.gr οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι τροποποιήσεις δε αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα  της εταιρείας και θα έχουν άμεση εφαρμογή. Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας από τον χρήστη θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του τόσο των παρόντων όρων όσο και οποιασδήποτε αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης, κατάργησης ή ανάκλησης αυτών. Επιπλέον, η εταιρεία δύναται να προσαρμόζει, τροποποιεί, καταργεί, διαμορφώνει, παύει οποτεδήποτε τόσο τη λειτουργία της ιστοσελίδας, όσο και οποιοδήποτε από τα επιμέρους στοιχεία της κάθε μια από τις επιμέρους αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 


 

3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το www.tarantino.gr, οι υπάλληλοι, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν φέρουν καμία ευθύνη, και για καμία αιτία, για οποιαδήποτε αποζημίωση (επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, άμεση, έμμεση ή ειδική) ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εκείνων που προκύπτουν από διαφυγόντα κέρδη, τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, την απώλεια πληροφοριών, δεδομένων ή πελατείας, της απώλειας ή ζημίας περιουσίας, καθώς και αξιώσεων τρίτων που τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το www.tarantino.gr γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 


 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η  παρούσα ιστοσελίδα (σχεδιασμός, κείμενο, γραφικά, ρυθμίσεις), αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΑΡΑΝΤΙΝΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δικαίωμά της σε αυτήν προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα σύμβολα δε TM, SM ή © αποτελούν νομίμως αναγνωρισμένα και καταχωρημένα σήματα και ως εκ τούτου κάθε κείμενο ή εικόνα που περιέχει αυτά και υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα έχει προηγουμένως λάβει την άδεια των ιδιοκτητών τους. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

 


 

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η ιστοσελίδα www.tarantino.gr έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Η παροχή σε εμάς συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικών με την παραγγελία του πελάτη μας έχει αποκλειστικό σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή του. Κάθε πληροφορία που δίνεται από εσάς στο πλαίσιο της παραγγελίας του πελάτη μας μέσω της ιστοσελίδας www.tarantino.gr, αποτελεί προσωπικό δεδομένο, το οποίο προστατεύεται και διαφυλάσσεται από εμάς.

 


 

6. ΣΚΟΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.tarantino.gr μέσω της ιστοσελίδας αποβλέπουν στη μέτρηση της επισκεψιμότητας του site και διευκολύνουν τις συναλλαγές με την εταιρεία. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί τη συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.tarantino.gr για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν και στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το www.tarantino.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν αναγράφεται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά στους χρήστες και πελάτες του. Το www.tarantino.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το www.tarantino.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.

 


 

7. COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.tarantino.gr, να λειτουργούν χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και δεν προκαλούν καμία βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών και τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

 


 

8. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το www.tarantino.gr μέσω του πεδίου Get In Touch ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tarantino.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας του www.tarantino.gr (πεδίο Get In Touch) ή μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tarantino.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

 


 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Το tarantino.gr παρέχει στους χρήστες του, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων τους, υπηρεσίες χρηστών. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής του συμπληρώνοντας τον λογαριασμό email, επιθυμητό κωδικό πρόσβασης και ονοματεπώνυμο, θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) που έχει συμπληρώσει στο tarantino.gr έναν σύνδεσμο προς επιβεβαίωση και ενεργοποίηση του λογαριασμού του στο tarantino.gr. Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους, την τυπική έξοδο τους (Αποσύνδεση), καθώς και για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα το λογαριασμό τους (Λογαριασμός Χρήστη). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το tarantino.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το tarantino.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ζημία προκύψει από την μη τήρηση των παρόντων όρων από τους χρήστες. Το tarantino.gr διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς χρηστών που παραμένουν ανενεργοί για μακρύ χρονικό διάστημα.

 


 

10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα σημαίνει πως αποδέχεστε και συναινείτε με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , καθώς, επίσης, και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.